شارژ مستقیم واتوماتیک سیم کارتهای ترکسل-ودافونه-ترک تلکام

لطفاهنگام خریدازمرورگرفایرفاکس استفاده شود. تلفن تماس:09143617463

انتخاب اپراتور

اپراتور تلفن همراه خود را انتخاب کنید

شارژترکسل TURKCELL

شارژترکسل TURKCELL

شارژودافونه VODAFONE

شارژودافونه VODAFONE

شارژ ترک تلکام TURK TELEKOM

شارژ ترک تلکام TURK TELEKOM

بسته های ترکیبی ترکسل TURKCELL مکالمه+اینترنت+پیامک

بسته های ترکیبی ترکسل TURKCELL مکالمه+اینترنت+پیامک

بسته های اینترنتی ترکسلTURKCELL MOBIL INTERNET

بسته های اینترنتی ترکسلTURKCELL MOBIL INTERNET

بسته های اینترنت برای خطوط دیتا ترکسل TURKCELL DATA PC INTERNET

بسته های اینترنت برای خطوط دیتا ترکسل TURKCELL DATA PC INTERNET

بسته های خارجی ترکسل TURKCELL تماس بادنیا ایران و...

بسته های خارجی ترکسل TURKCELL تماس بادنیا ایران و...

بسته های اینترنت خطوط ودافونه VODAFONE INTERNET

بسته های اینترنت خطوط ودافونه VODAFONE INTERNET

بسته های ترکیبی ودافونه VODAFONE مکالمه+اینترنت+پبامک

بسته های ترکیبی ودافونه VODAFONE مکالمه+اینترنت+پبامک

بسته های خارجی ودافونه VODAFONE

بسته های خارجی ودافونه VODAFONE

بسته های ترکیبی ترک تلکام TURK TELEKOM مکالمه+اینترنت+پیامک

بسته های ترکیبی ترک تلکام TURK TELEKOM مکالمه+اینترنت+پیامک

بسته های خارجی ترک تلکام TURK TELEKOM تماس بادنیا+بسته رومینگ

بسته های خارجی ترک تلکام TURK TELEKOM تماس بادنیا+بسته رومینگ

بسته های اینترنتی ترک تلکام TURK TELEKOM

بسته های اینترنتی ترک تلکام TURK TELEKOM

پرداخت تمام قبوض ترکیه

پرداخت تمام قبوض ترکیه

فروش ویژمودمهای جیبی وای فای صفروکارکردترکیه

فروش ویژمودمهای جیبی وای فای صفروکارکردترکیه

انتخاب شارژ

مبلغ شارژ سیم کارت خود را انتخاب کنبد

لطفا اپراتور تلفن همراه خود را انتخاب کنید.

شارژاعتباری 15 لیرترکسل

مبلغ: 220000 ریال

شارژاعتباری 20 لیرترکسل

مبلغ: 280000 ریال

شارژاعتباری 25 لیرترکسل

مبلغ: 350000 ریال

شارژاعتباری 30 لیرترکسل

مبلغ: 420000 ریال

شارژاعتباری 50 لیرترکسل

مبلغ: 680000 ریال

شارژاعتباری 95 لیرترکسل

مبلغ: 1250000 ریال

شارژ15 لیر ودافونه

مبلغ: 220000 ریال

شارژ17 لیر ودافونه

مبلغ: 250000 ریال

شارژ20 لیر ودافونه

مبلغ: 280000 ریال

شارژ22 لیر ودافونه

مبلغ: 320000 ریال

شارژ25 لیر ودافونه

مبلغ: 350000 ریال

شارژ27 لیر ودافونه

مبلغ: 380000 ریال

شارژ30 لیر ودافونه

مبلغ: 420000 ریال

شارژ35 لیر ودافونه

مبلغ: 480000 ریال

شارژ40 لیر ودافونه

مبلغ: 550000 ریال

شارژ50 لیر ودافونه

مبلغ: 680000 ریال

شارژ 15 لیر ترک تلکام

مبلغ: 220000 ریال

شارژ 20 لیر ترک تلکام

مبلغ: 280000 ریال

شارژ 25 لیر ترک تلکام

مبلغ: 350000 ریال

شارژ 30 لیر ترک تلکام

مبلغ: 420000 ریال

شارژ 35 لیر ترک تلکام

مبلغ: 480000 ریال

شارژ 40 لیر ترک تلکام

مبلغ: 550000 ریال

شارژ 50 لیر ترک تلکام

مبلغ: 680000 ریال

یک ماهه 300 دقیقه+300 مگابایت ترکسل

مبلغ: 300000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+500 مگابایت ترکسل

مبلغ: 350000 ریال

یک ماهه 750 دقیقه+750 مگابایت ترکسل

مبلغ: 400000 ریال

یک ماهه 300 دقیقه+ 1 گیگ ترکسل

مبلغ: 350000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+2 گیگ+1000 پیامک ترکسل

مبلغ: 450000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+3 گیگ+1000 پیامک ترکسل

مبلغ: 500000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+4 گیگ+1000 پیامک ترکسل

مبلغ: 550000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+6 گیگ+1000 پیامک ترکسل

مبلغ: 650000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+4 گیگ+1000 پیامک ترکسل

مبلغ: 650000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+6 گیگ+1000 پیامک ترکسل

مبلغ: 750000 ریال

یک هفتگی 1 گیگ اینترنت ترکسل

مبلغ: 160000 ریال

یک ماهه 1 گیگ اینترنت ترکسل

مبلغ: 280000 ریال

یک ماهه 2 گیگ اینترنت ترکسل

مبلغ: 350000 ریال

یک ماهه 4 گیگ اینترنت ترکسل

مبلغ: 450000 ریال

یک ماهه 6 گیگ اینترنت ترکسل

مبلغ: 600000 ریال

یک ماهه 8 گیگ اینترنت ترکسل

مبلغ: 700000 ریال

یک ماهه1 گیگ اینترنت ترکسل دیتا

مبلغ: 400000 ریال

یک ماهه 4 گیگ اینترنت ترکسل دیتا

مبلغ: 550000 ریال

یک ماهه 8 گیگ اینترنت ترکسل دیتا

مبلغ: 750000 ریال

یک ماهه 15 گیگ اینترنت ترکسل دیتا

مبلغ: 1250000 ریال

یک ماهه 30 دقیقه مکالمه با کلیه کشورها ایران و ....

مبلغ: 300000 ریال

یک ماهه 1 ساعت مکالمه با کلیه کشورها ایران و غیره

مبلغ: 430000 ریال

یک ماهه 3 ساعت مکالمه با کلیه کشورها ایران و غیره

مبلغ: 800000 ریال

یک هفتگی 1 گیگ اینترنت ودافونه

مبلغ: 160000 ریال

یک ماهه 1 گیگ اینترنت ودافونه

مبلغ: 300000 ریال

یک ماهه 2 گیگ اینترنت ودافونه

مبلغ: 400000 ریال

یک ماهه 3 گیگ اینترنت ودافونه

مبلغ: 480000 ریال

یک ماهه 4 گیگ اینترنت ودافونه

مبلغ: 550000 ریال

6 ماهه 50 گیگ اینترنت

مبلغ: 800000 ریال

یک ماهه 250 دقیقه ودافونه

مبلغ: 260000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه ودافونه

مبلغ: 350000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+500 پیامک+500 مگابایت ودافونه

مبلغ: 400000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+1 گیگ ودافونه

مبلغ: 400000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+1000 پیامک+2 گیگ ودافونه

مبلغ: 550000 ریال

یک ماهه 1 ساعت مکالمه با کلیه کشورها خارجی ایران و...

مبلغ: 350000 ریال

یک ماهه 2 ساعت مکالمه با کلیه کشورها خارجی ایران و...

مبلغ: 550000 ریال

یک ماهه 250 دقیقه+250 پیامک+250 مگابایت ترک تلکام

مبلغ: 280000 ریال

یک ماهه 500دقیقه+1000 پیامک+1 گیگ ترک تلکام

مبلغ: 350000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+1000 پیامک+2 گیگ ترک تلکام

مبلغ: 400000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+1000 پیامک+ 4 گیگ ترک تلکام

مبلغ: 500000 ریال

یک ماهه 750 دقیقه+1000 پیامک+ 5 گیگ ترک تلکام

مبلغ: 500000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+1000 پیامک+ 6 گیگ ترک تلکام

مبلغ: 650000 ریال

یک ماهه 750 دقیقه+1000 پیامک+ 7 گیگ ترک تلکام

مبلغ: 650000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+1000 پیامک+ 8 گیگ ترک تلکام

مبلغ: 700000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+1000 پیامک+ 10 گیگ ترک تلکام

مبلغ: 750000 ریال

متاسفانه هم اکنون هیچ شارژی برای اپراتور تلفن همراه شما وجود ندارد.

روزانه 1 گیگ اینترنت ترک تلکام

مبلغ: 100000 ریال

هفتگی 1 گیگ اینترنت ترک تلکام

مبلغ: 160000 ریال

یک ماهه 1 گیگ اینترنت ترک تلکام

مبلغ: 250000 ریال

یک ماهه 2 گیگ اینترنت ترک تلکام

مبلغ: 300000 ریال

یک ماهه 4 گیگ اینترنت ترک تلکام

مبلغ: 530000 ریال

یک ماهه 8 گیگ اینترنت ترک تلکام

مبلغ: 800000 ریال

متاسفانه هم اکنون هیچ شارژی برای اپراتور تلفن همراه شما وجود ندارد.

فروش مودمهای جیبی ترکیه wifi vinn

مبلغ: 1800000 ریال

صورت حساب

صورت حساب خود را به سادگی پرداخت کنید

از نو انتخاب کنید

با خیالی آسوده خرید کنید!

نمایندگی و مرکز خدمات سیم کارت های ترکیه

آدرس: آذربایجان غربی,منطقه آزاد ماکو,درب گمرک بازرگان

پشتیبانی مشتریان

برای راهنمایی از طریق پشتیبانی تلگرام ,وایبر,واتس اپ می توانید در ارتباط باشید.


تلفن ایران: 09143617463

تلفن ترکیه: (+90)5453110355